GADGET :
24.05.2015

CANON EF 50mm f/1.8 STM

玩CANON相機的多數曾擁有「窮人三寶」,其中包括初嘗大光圈散景的EF 50mm f/1.8。新一代入門定焦鏡雖然突破千元大關,但依然是實惠選擇;況且在5組6片光學結構下,不少地方加以改良,例如改用令散景效果更出眾的7片圓形光圈葉設計、最近對焦距縮短至0.35m,也進一步消除鬼影和眩光問題。此外還加入STM線性馬達,讓自動對焦(尤其拍片)更寧靜、流暢進行。

CANON EF 50mm f/1.8 STM $1,080

CANON 3191 233

  PHOTOS / VIDEOS
CANON EF 50mm f/1.8 STM
TAGS:
BEAUTY
24.05.2015
GADGET
24.05.2015
GADGET
23.05.2015
BEAUTY
23.05.2015
GADGET
23.05.2015
STYLE
23.05.2015